Reklama
amlkw
  PolecaneTop
  229 (Stała)

  Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

  • instytucjach finansowych i kredytowych;

  • bankach,

  • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

  • firmach inwestycyjnych,

  • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

  • agentach rozliczeniowych,

  • krajowych instytucjach płatniczych,

  • biurach usług płatniczych,

  • notariuszach,

  • fundacjach,

  • stowarzyszeniach,

  • kantorach wymiany walut.

  Ramowy program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  2. Terroryzm i metody jego finansowania;
  3. Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
   • Raje podatkowe;
   • Karuzele podatkowe;
   • Listy sankcyjne;
  5. Nietypowe działania Klientów;
  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
  7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
  8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
  9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
  10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
  11. Krajowa ocena ryzyka;
  12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
  13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
  14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
  15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
  16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
  17. Kontrola instytucji obowiązanych;
  18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
  19. Biblioteka AML;
  20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

  Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

  • Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej?
  • Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
  • Co to jest należyta staranność?
  • Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
  • Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów?
  • Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację?
  • Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?
  • Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej?
  • Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych?
  • W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF?
  • Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana?
  • Jak przygotować ocenę ryzyka?
  • Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana?
  • Do czego służy biała lista podatników?
  • i wiele więcej.

  Typ szkolenia: E-learning

  Szkolenie składa się z:

  • prezentacji praktycznych w j.polskim,

  • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

  • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,

  • przykładów praktycznych,

  • porad/wskazówek/interpretacji,

  • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

  • przykładowych wzorów dokumentów,

  • plansz edukacyjnych,

  • ćwiczeń warsztatowych,

  • testów praktycznych.

  Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

  UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

  Warunki zaliczenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

  Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozaawansowany

  Przegląd

  Korzyści:

  • Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r.
  • Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2021 r.
  • Przykładowe wzory dokumentów,
  • Ponad 120 pytań i odpowiedzi na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • 21 dni dostępu do materiałów szkoleniowych,
  • Rozbudowany program szkolenia [Kliknij i zobacz]
  • Szybka wysyłka świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia + bezpłatny certyfikat online (dla tych, którym zależy na czasie